براي دسترسي اينترنتي به نتيجه ي آزمايش قبض پذيرش را در دست داشته باشيد . براي دسترسي اينترنتي به نتيجة آزمايش ، شماره قبض بعنوان نام كاربري و كد كامپيوتري بعنوان رمز عبور ضروري است . دسترسي اينترنتي به نتيجة آزمايش مشروط به تسويه حساب با صندوق است .
لطفا شناسه و رمز عبور را وارد نماييد.
شناسه(شماره قبض):

رمز عبور(کد قبض):
نرم افزار پيوست RR.LMS.W شركت ره آورد رايانه www.rahavard-rayaneh.com